Algemene voorwaarden ‘Zoek een Counsellor…’

 • Door een profiel aan te maken accepteert de deelnemer de algemene voorwaarden van deze site. Als de deelnemer niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, is inschrijven niet mogelijk.
 • Kosten voor het aanmaken van een profiel bedragen éénmalig € 25,00 (exclusief BTW). De deelnemer ontvangt uiterlijk 15 werkdagen na activatie van het profiel een factuur.  De betaling van deze factuur moet binnen 10 werkdagen geschieden.  Bij niet tijdige betaling heeft het ‘Zoek een Counsellor…’-team het recht om het profiel te blokkeren.
 • Deelname aan ‘Zoek de Counsellor…” is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Na voltooiing van de inschrijving, beschikt de deelnemer over een inlognaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en mogen niet met anderen worden gedeeld. ‘Zoek een Counsellor…’ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een inlognaam en/of wachtwoord door een deelnemer.
 • De deelnemer is als enige aansprakelijk voor gebruik van zijn/haar aanmeldingsgegevens door derden en voor de handelingen of beweringen die met gebruikmaking van deze aanmeldingsgegevens worden gemaakt. ‘Zoek een Counsellor…’ is hiervoor niet aansprakelijk. Het ‘Zoek een Counsellor…’-team is ook niet aansprakelijk voor het gebruik van onjuiste persoonsgegevens door deelnemers, aangezien wij niet beschikken over middelen waarmee de identiteit van de deelnemer kan worden gecontroleerd. Als de deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of profiel door iemand anders worden gebruikt, dient het ‘Zoek een Counsellor…’-team onmiddellijk te worden geïnformeerd.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team behoudt zich het recht voor aanvragers te weigeren en deelnemers te blokkeren. De aanvrager of deelnemer ontvangt hiervan bericht.
 • De deelnemer stemt ermee in dat hij/zij persoonlijk verantwoordelijk is voor wat hij/zij op ‘Zoek een Counsellor…’ publiceert.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan inhoud te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch, seksistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Verder zijn niet toegestaan: het plaatsen van zogenaamde 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken'); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden. Indien een deelnemer merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot ‘Zoek een Counsellor…’ dient de deelnemer dat te melden door via de knop Contact een mail te sturen.
 • Het is niet toegestaan opmerkingen te plaatsen of inhoud te verspreiden, in welke vorm ook, waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Zoals informatie die vertrouwelijk is verkregen door te geven aan een ander. De deelnemer verklaart geen 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan deelnemers of voormalige deelnemers te zullen distribueren.
 • Het is niet toegestaan, in welke vorm dan ook, onjuiste informatie of inhoud te plaatsen of te verspreiden. De deelnemer verklaart eerlijke en accurate informatie over zichzelf te verschaffen.
 • De deelnemer houdt zijn profiel actueel en past deze aan als zijn/haar omstandigheden wijzigen. Als blijkt dat door de deelnemer verschafte informatie onjuist is, behouden wij het recht voor diens inschrijving te beëindigen en hem/haar verdere toegang tot ‘Zoek een Counsellor…’ te weigeren. De deelnemer verplicht zich zijn/haar profiel te verwijderen als hij/zijn geen gebruik meer wenst te maken van ‘Zoek een Counsellor…’
 • Een deelnemerschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Opzeggen kan door contact te leggen via de knop Contact.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team is gerechtigd het deelnemerschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de deelnemer een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens “Zoek de Counsellor…” niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten wordt voldaan. Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle activiteitenbemiddeling resulteert.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die de deelnemer herkennen of enig ander uit het contact tussen deelnemers voortvloeiend ongemak.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door deelnemers zijn gedaan. Het ‘Zoek een Counsellor…’-team is op geen enkele manier aansprakelijk voor nadelige gevolgen van ontmoetingen tussen deelnemers en voor ontmoetingen tussen deelnemers en/of niet-deelnemers als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door de deelnemer gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Het ‘Zoek een Counsellor…’-team raadt deelnemers daarom aan voorzichtig te zijn met het soort informatie dat de deelnemer over zichzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die de site biedt.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet garanderen dat de website www.counsellingmagazine.nl foutloos werkt en niet zal worden onderbroken door storingen. Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van deelnemers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of enige andere verplichting van het ‘Zoek een Counsellor…’-team jegens deelnemers, die niet te wijten is aan nalatigheid, opzet of grove schuld van het ‘Zoek een Counsellor…’-team.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de deelnemers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van ‘Zoek de Counsellor’
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is het ‘Zoek een Counsellor…’-team gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze deelnemers.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die aan ons niet toerekenbaar zijn, zoals vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie wij op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons leveren.
 • Het ‘Zoek een Counsellor…’-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site of informatie van deelnemers verschaffen.